مسیر مخالف                                 
v
 
v
 
مسافراتباع هستم